Najnowsze wiadomości

24 lipca 2024 22:26

Oznakowanie opakowań - co warto wiedziećRozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) ((WE) nr 1272/2008) oparte na Globalnie Zharmonizowanym Systemie (GHS) Organizacji Narodów Zjednoczonych jest od 1 czerwca 2015 r. jedynym prawodawstwem obowiązującym w UE w zakresie klasyfikacji i oznakowania substancje i mieszaniny.

Oznakowanie opakowań rozporządzenie

CLP jest prawnie wiążące we wszystkich państwach członkowskich UE i ma bezpośrednie zastosowanie we wszystkich sektorach przemysłu. Wymaga od producentów, importerów lub dalszych użytkowników substancji, lub mieszanin odpowiedniego klasyfikowania, oznakowania i pakowania niebezpiecznych chemikaliów przed wprowadzeniem ich do obrotu. Chociaż CLP jest odrębnym aktem prawnym, informacje, które generuje, są częścią rejestracji REACH. Głównym organem odpowiedzialnym za jego wdrożenie jest Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA). Wiele firm zajmujących się dystrybucją niebezpiecznych materiałów, chemicznych związków czy leków, nie zdaje sobie sprawy, w jaki sposób poprawnie oznakować opakowania. Dlatego warto skorzystać z usług wyspecjalizowanych firm, których pomoc w oznakowaniu opakowań chemicznych, może nas uchronić przed prawnymi i finansowymi konsekwencjami.

Oznakowanie opakowań ma na celu poinformowanie każdej osoby, która ma styczność z danym produktem czy substancja lub mieszanina wykazuje właściwości prowadzące do klasyfikacji stwarzającej zagrożenie. W tym kontekście klasyfikacja jest punktem wyjścia do komunikacji na temat substancji niebezpiecznych.

CLP umożliwia identyfikację niebezpiecznych chemikaliów i informowanie użytkowników o tych zagrożeniach poprzez etykietowanie. Stanowi również podstawę do tworzenia kart charakterystyki (SDS) regulowanych rozporządzeniem REACH oraz określa wymagania dotyczące pakowania niebezpiecznych chemikaliów.

Jeżeli odpowiednie informacje dotyczące danej substancji lub jej mieszaniny w sposób obiektywny spełniają kryteria klasyfikacji określonych w CLP, zagrożenia jakie stwarza ta substancja lub mieszanina, identyfikuje się poprzez przypisanie określonej klasy i kategorii zagrożenia. Klasy zagrożeń w CLP obejmują zagrożenia fizyczne, zdrowotne, środowiskowe i dodatkowe.

Po sklasyfikowaniu substancji lub mieszaniny o zidentyfikowanych zagrożeniach należy poinformować o tym inne podmioty w łańcuchu dostaw, w tym konsumentów. Oznakowanie zagrożeń umożliwia przekazanie klasyfikacji, wraz z etykietami i kartami charakterystyki, użytkownikowi substancji lub mieszaniny, aby ostrzec go o istnieniu zagrożenia. CLP określa szczegółowe kryteria dla elementów oznakowania: piktogramy, hasła ostrzegawcze i standardowe zwroty dotyczące zagrożenia, zapobiegania, reagowania, przechowywania i usuwania, dla każdej klasy i kategorii zagrożenia. Określa również ogólne standardy pakowania, aby zapewnić bezpieczne dostawy niebezpiecznych substancji i mieszanin. Oprócz informowania o zagrożeniach, wymagania dotyczące etykietowania, CLP jest również podstawą wielu przepisów prawnych dotyczących zarządzania ryzykiem związanym z chemikaliami.

recykling

Oznakowanie opakowań związane z ochroną środowiska

Przepisy UE dotyczące opakowań i odpadów obejmują zarówno projektowanie opakowań, jak i gospodarowanie odpadami opakowaniowymi. Mają na celu uporanie się z rosnącą ilością odpadów, które powodują problemy środowiskowe. Mają też na celu usunięcie barier na rynku wewnętrznym – spowodowanych przyjęciem przez kraje UE odmiennych przepisów dotyczących projektowania opakowań.

Unijne przepisy dotyczące opakowań obejmują wszystkie rodzaje opakowań i odpadów opakowaniowych wprowadzanych na rynek europejski. Przepisy te regulują, jakie opakowania można wprowadzać na rynek UE, a także gospodarowanie odpadami opakowaniowymi i zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych. Wszystkie opakowania wprowadzane na rynek UE muszą spełniać zasadnicze wymagania związane z ich produkcją, składem oraz możliwością ponownego użycia lub odzysku.

Oznakowanie opakowań materiałów niebezpiecznych

Oznakowanie opakowań zawierających produkty niebezpieczne jest kluczowym elementem skutecznego informowania o zagrożeniach. Przejrzyste i spójne oznakowanie sprawi, że zagrożenie produktami chemicznymi i niebezpiecznymi będą łatwo rozpoznawalne i tym samym zrozumiałe dla pracowników czy osób transportujących dany produkt oraz samych klientów.

Etykiety pojemników podstawowych muszą być umieszczane na pojemnikach chemikaliów luzem i opakowaniach dostarczanych przez dostawców chemikaliów. Etykiety te powinny spełniać wymagania dotyczące zarówno transportu GHS, jak i oznakowania zagrożeń.

Komentarze (0)